0 votes
Who owns Nikola trucks?

1 Answer

0 votes
Trevor Milton
...